Usluge obračuna plaća

Usluge obračuna plaća uključuju sljedeće:

  • obračun mjesečnih plaća, premija odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa
  • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora – prema Vašim nalozima,
  • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
  • priprema JOPPD obrasca
  • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće i mirovina (IP obrazac) i evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (DNR i IDD-1 obrazac)
  • podršku s prijavama i odjavama djelatnika kod nadležnih institucija.